SOMMER, Bernd

Mayor of Waldsassen

Mayor of Waldsassen